ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling, hierna te noemen verhuurder, als verhuurder van stallingsruimte optreedt. De stallingsruimte is op Zuideinde 83, 1551 EC te Westzaan.

• Huurder is eenieder die enig object (bijvoorbeeld caravan, vouwwagen, camper) stalt bij caravanstalling Westzaan.

• Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen.

• De stallingsovereenkomst tussen verhuurder en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij de huurder heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

• De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd met één jaar.

2. STALLINGSJAAR 

• Het stallingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van ieder jaar.

3. GEBODEN VERBODEN 

• Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden. U kunt dit doen door telefonisch contact met ons op te nemen of ons te e-mailen. Dit kunt u 2 keer per jaar kosteloos doen. Buiten deze twee keer bedragen de kosten € 20,00 per keer.

• Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van verhuurder het object in of uit de stalling te verplaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.

• Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.

• Het is niet toegestaan verkoopacties op adres van caravanstalling Westzaan te houden of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

• De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.

• Accu’s of andere stroomvoorzieningen dienen te worden ontkoppeld.

• Bij gemotoriseerde voertuigen moet de reservesleutel worden afgegeven aan de beheerder.

• Na goedkeuring van de beheerder kan bij niet-gemotoriseerde voertuigen het disselslot worden aangebracht.

• Het is de huurder niet toegestaan de stalling te betreden zonder toestemming van verhuurder.

• Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan verhuurder.

4. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

• De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object te verzekeren.

• Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

• Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.

• Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove nalatigheid van verhuurder.

5. BETALINGEN

• Voor aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door verhuurder te zijn ontvangen. Betaling kan als volgt geschieden:

• Overmaking op rekeningnummer NL66INGB0668998520 t.a.v. R.V. Spits

• Verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor 1 maart van elk jaar in kennis stellen.

• Indien de huurder niet tijdig betaalt zal het gestalde niet mee gegeven worden en worden gemaakte kosten en renteverlies in rekening gebracht.

• Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.

• Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van caravanstalling Westzaan.